Meslekler

Amaç

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Toplumsal Yapı Araştırmaları kapsamında bir atölye çalışması düzenleniyor. İlki 2016 yılında düzenlenen bu atölyenin ikincisi 4-5 Mart 2019 tarihinde “Meslekler” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yazı Çağrısı  |  Başvuru

Kapsam

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim yaşanmaktadır. İktisadi, siyasi ve teknik sistemler değişmekte ve bunlara bağlı olarak sosyal yapıda da önemli değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle iktisadi yapının hızlı dönüşümü neticesinde mesleklerde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Eskinin itibarlı ve yerleşik meslekleri hızla bu konumlarını kaybetmekte ve yeni meslekler çok hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma yaşamı, eğitim ve sosyal hareketlilik gibi bir dizi alanda da değişimler gerçekleşmekte ve bunun sosyal ilişkilere dramatik yansımaları olmaktadır. Ülkemizde meslek araştırmaları bugüne kadar hak ettiği yeri elde edememiştir. Ayrıca mesleklerin gelişimini ve değişimini takip eden sistematik araştırmalara da rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla meslekleri toplumsal yapı, tabakalaşma ve çalışma yaşamı ile ilişkili olarak ele almak, meselenin farklı yönleriyle derinlikli bir biçimde, tartışılmasına zemin hazırlayacaktır. Dahası konunun bu çok boyutlu analizi Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak ve açıklamak bakımından da mevcut çalışmalara ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bu atölyede meslekler, çalışma yaşamı ve sosyal yapı konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

§  Türkiye’de meslekler ve sosyal hareketlilik

§  Meslek çalışmalarında teori ve yöntem

§  Meslek çalışmalarında yönelimler ve eğilimler

§  Mesleki itibar ve sosyal konum

§  İktisadi değişimler ve mesleklere yansıması

§  Çalışma yaşamında değişimler

§  Sınıf atlama ve yukarı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

§  Sınıf kaybı, proleterleşme, aşağı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

§  Fordizmden postfordizme mesleklerdeki farklılaşmalar ve toplumsal yapıdaki etkileri

§  Küreselleşme ve meslekler

§  Toplumsal cinsiyet ve meslekler

§  Prekarya, güvencesizlik ve mesleklerin değişimi

§  Eğitim sistemi ve meslek eğitimi

§  Endüstri 4.0 ve mesleklere yansıması

§  Mesleki gelişim ve kariyer

§  Meslek seçimi ve mesleki gelişim

§  Geleceğin meslekleri ve mesleki yapı

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Sekreterya

Merve Akkuş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Seran Demiral, Işık Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ahmet Cihan, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cengizhan Yıldırım, Dr. Öğr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Elif Genç, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Erkan Erdemir, Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Program

4-5 Mart 2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dökümanlar

Afiş

Atölye Afişi

Yazı Çağrısı

Yazı Çağrısı

Multi Media