Eşitsizlikler

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının üçüncüsü bu yıl 2-3 Mart 2020 tarihinde “Eşitsizlikler” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kapsam

Sosyolojinin temel çalışma başlıklarından olan toplumsal eşitsizlik pek çok sosyal olgu ve mesele ile yakından ilişkilidir. Günümüzde eşitsizlik ile toplumsal sorunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli tartışmalar ve çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Özellikle eşitsizliği toplumsal sınıfların biçimi ve konumunu etkileyerek sosyal yapı üzerinde önemli farklılaşmalar oluşturduğu ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Ancak Türkiye’de hem gelir eşitsizliğini yapısı hem de gelir eşitsizliğinin sosyal yapı ve sınıflar üzerindeki etkisi henüz yeterince ele alınmış değildir.

Bu atölyede toplumsal eşitsizlik konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

§  Dünyada gelir ve servet eşitsizliği

§  Türkiye’de sosyal eşitsizlikler

§  Eşitsizlik çalışmalarında teori ve yöntem

§  Eşitsizlik çalışmalarında eğilimler

§  Küreselleşme ve eşitsizlik 

§  Eğitimde eşitsizlikler

§  Sağlıkta eşitsizlikleri 

§  Eşitsizliği hesaplama yolları 

§  Eşitsizliğin tezahürleri

§  Sınıf kaybı ve eşitsizlikler 

§  Prekaryalaşma ve eşitsizlikler

§  Emek örgütlenme ve eşitsizlikler

§  Değişen iktisadi yapılar ve toplumsal yapıya yansımaları

§  Kır-kent eşitsizlikleri

§  Yoksulluk ve eşitsizlik

§  Mekansal farklılaşma ve eşitsizlik

§  Kentte eşitsizlik

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Taha Eğri, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi


Sekreterya

Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Elyasa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ahmet Cihan, Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cengizhan Yıldırım, Dr. Öğr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Elif Genç, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Program

2 Mart 2020 Pazartesi

13:00-13:30     Açılış

13:30-15:00     Açılış Paneli: Yapısallaşan Eşitsizlikler

                       Oturum Başkanı: Faruk Bal

                       Konuşmacılar: Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Sutay Yavuz

15:30-17:00     I. Oturum: Eşitsizliği Tanımlamak

Oturum Başkanı: Yunus Kaya

Lütfi Sunar & Merve Akkuş Güvendi - Güncel Eşitsizlik Tartışmalarıyla Eşitsizliklerin Yeni Boyutlarını Tartışmak

Tamara Kekenova & Murat Taşdemir - Türkiye ve Avrupa'da Nesillerarası Eğitim Hareketliliği

Caner Özdemir &  Zeynep Başak - Türkiye’de Toplumsal Eşitsizliklerin Kuşaklararası Aktarımının Çalışma Durumu Değişkeni Üzerinden Analizi


3 Mart 2020 Salı

09:30-11:00     II. Oturum: Eşitsizliklerin Tezahürleri

Oturum Başkanı: Uğur Zeynep Güven

Cengizhan Yıldırım - İktisadi Büyüme ve Enflasyonun Eşitsizlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Literatür Taraması

Mehmet Koca - Yoksulluğa Yönelik Nedensel Tutumlar: Ordu Üniversitesi Örneği

Yunus Babacan - Türkiye’de Borç, Sınıf ve Eşitsizlik Üzerine Bir Tartışma: “Orta Sınıf Uzmanlar” Fenomeni

 

11:30-13:00     III. Oturum: Ekonomide Eşitsizlikler

Oturum Başkanı: Murat Taşdemir

Betül Mutlugün - Post-Keynesyen İktisat Çerçevesinde Bölüşüm ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Taha Eğri – Gelir Dağılımı, Demokrasi ve Küreselleşme: Ampirik bir Araştırma

Ozan Maraşlı & Sinan Ertemel – Faizin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: Ampirik Bir Araştırma

 

14:00-15:30     IV. Oturum: Eşitsizliğin Tezahürleri II

Oturum Başkanı: Taha Eğri

Elif Ceyhan- Kentlerde Eğlence ve Kültür Hizmetlerine Erişimde Sosyal Eşitsizliklerin Rolü

Barış Başaran- Yüksek Dinsellik Bir Eşitsizlik Semptomu Olabilir mi? Sosyal Adalet Sorunsalına Sekülerleşme Teorileri Üzerinden Bakmak

Hatice Özer- Toplumsal Sınıfların Sağlık Deneyimlerine İlaç Üzerinden Bakmak

 

16:00-17:00     Söyleşi & Dinleti: Sedat Anar & Murat Süngü

Kapanış ve Değerlendirme

Dökümanlar