Kitap Kritik

Sınıf, Etnisite ve Kimlik

Sınıf, Etnisite ve Kimlik

Eser: Kakışım, C. 2016.  Sınıf, Etnisite ve Kimlik (Sosyalist Paradigmanın Evrimi). İstanbul, İletişim Yayınları, 2016, 304 sayfaDeğerlendiren: ...

Devamı
Osmanlı Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti

Osmanlı Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti

Eser: Karakışla, Y. S. 2015. Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıçtırma Cemiyeti (l9l6 - l923). İstanbul, ...

Devamı
Öğretmen Emeğinin Dönüşümü

Öğretmen Emeğinin Dönüşümü

Eser: Buyruk, H. 2015. Öğretmen Emeğinin Dönüşümü. İstanbul, İletişim Yayınları, 424Değerlendiren: Hatice Şahin, Araş. Gör., İstanbul ...

Devamı
Sanat, Emek ve Prekarite

Sanat, Emek ve Prekarite

Eser: Ali Artun (Der.), Sanat Emeği-Kültür İşçileri ve Prekarite, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, 279 sayfa.Değerlendiren: Hıdır Tok, İstanbul ...

Devamı
Patron Baba ve İşçileri

Patron Baba ve İşçileri

Eser: Hasan Güler, 2014, Patron Baba ve İşçileri: İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm, İstanbul, İletişim Yayınları, 270 sayfaDeğerlendiren: Yasemin ...

Devamı
Sermayenin Hareket Yasasını Çözmek

Sermayenin Hareket Yasasını Çözmek

Eser: David Harvey, Marx, Sermaye Ve İktisadi Aklın Cinneti, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, 239 s.Değerlendiren: Adem Levent, Dr. Öğr. Üyesi, Muş ...

Devamı
Yaşlanmanın Serveni

Yaşlanmanın Serveni

Eser: Özgür Arun, Yaşlanmayı Aşmak, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018, 184 s.Değerlendiren: Şerif Esendemir, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik ...

Devamı
Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenciliğin Kültüre Dönüşmesi

Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenciliğin Kültüre Dönüşmesi

Eser: Aslıcan Kalfa-Topateş, Dilenciler: Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenme Kültürü, İstanbul: İletişim Yayınevi, 2015, 319 s.Değerlendiren: Alev ...

Devamı
ABD'de Orta Sınıfın Yok Olmasına Doğru

ABD'de Orta Sınıfın Yok Olmasına Doğru

Eser: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice And Power İn A Dual Economy, Massachusetts: The MIT Press, 2017, 234 S.Değerlendiren: Bahar ...

Devamı
Müslüman Dünyasında Medeniyet Tartışmaları

Müslüman Dünyasında Medeniyet Tartışmaları

Eser: Lütfi Sunar (Ed.), Debates On Civilization İn The Muslim World, Oxford, 2017, 433 p.Değerlendiren: Nurullah Ardıç, Doç. Dr., İstanbul Şehir ...

Devamı
Tekno Muhafazakarlık

Tekno Muhafazakarlık

Eser: Fırat Mollaer, Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi: Politik Denemeler, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, 246 s.Değerlendirme: Mahmut Hakkı ...

Devamı
Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Eser: Ertan Özensel, Türkiye’de Kırsal Yapıların Dönüşümü, Konya: Çizgi Yayıncılık, 2015, 192 s.Değerlendiren: Döne Ayhan, Arş. Gör., KTO Karatay ...

Devamı
Hudutlardan Sınırlara: Ulusal Kimlik İnşa Etme Aracı Olarak Sınırlar

Hudutlardan Sınırlara: Ulusal Kimlik İnşa Etme Aracı Olarak Sınırlar

Eser: Ferhat Tekin, Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet Ve Sınır İnsanları, İstanbul: Açılım Kitap, 2014, 272 s.Değerlendiren:Yakup Kıvanç, Boğaziçi ...

Devamı
Gelir Dağılımından Doğan Eşitsizliğin Bedeli

Gelir Dağılımından Doğan Eşitsizliğin Bedeli

Eser: Joseph E. Stiglitz, Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?, Çev. Ozan İşler, İstanbul: İletişim ...

Devamı
Türkiye'de Toplumsal Değişime Dair

Türkiye'de Toplumsal Değişime Dair

Eser: Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Değişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2014, 366 s.Değerlendiren: Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin ...

Devamı
Yeni Bir Sınıf: Prekarya

Yeni Bir Sınıf: Prekarya

Eser:  Guy Standing, Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf, Çev. Ergin Bulut, İstanbul: İletişim, 2014, 318 s.Değerlendiren: Safiye Altıntaş, Yüksek ...

Devamı
Sosyal Medya Gençlerin Sosyal Sermayelerine Katkıda bulunur mu?

Sosyal Medya Gençlerin Sosyal Sermayelerine Katkıda bulunur mu?

Eser: Mehmet Emin Babacan, Sosyal Medya Ve Gençlik, İstanbul: Açılım Kitap,  2015, 240 s.Değerlendiren: Yusuf Adıgüzel, Doç. Dr., İstanbul ...

Devamı
Sekülerleşmenin Bir Ürünü Olarak Endişeli Muhafazakarlar

Sekülerleşmenin Bir Ürünü Olarak Endişeli Muhafazakarlar

Eser: Ertit Volkan, Endişeli Muhafazakarlar Çağı: Dinden Uzaklaşan Türkiye, Ankara: Orient Yayınları, 2015, 220 SDeğerlendiren: Faruk Karaarslan, Dr. ...

Devamı
Uluslar Nasıl Zengin Ya da Yoksul Olur?

Uluslar Nasıl Zengin Ya da Yoksul Olur?

Eser: Acemoğlu, D., & Robinson, J. A., Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik Ve Yoksulluğun Kökenleri, 3. Baskı, Çev. F. R. Velioğlu, İstanbul: Doğan ...

Devamı
Bir Gençlik Alt Kültürü: Apaçiler

Bir Gençlik Alt Kültürü: Apaçiler

Eser: Ömer Miraç Yaman, Apaçi Gençlik. Gençlerin Toplumsal Davranış Ve Yönelimleri: İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma, ...

Devamı
 Medeniyet havzalarından küresel trendlere: Şehir ve toplum

Medeniyet havzalarından küresel trendlere: Şehir ve toplum

Eser: M. Yavuz Alptekin, Medeniyet Havzalarından Küresel Trendlere: Şehir ve Toplum (Şehirlerin Toplum Biçimlendirme İşlevi), İstanbul: Beta ...

Devamı
Müstesna Bir Şehrin Başına Gelen İstisnai Kentsel Süreçler

Müstesna Bir Şehrin Başına Gelen İstisnai Kentsel Süreçler

Eser: Ayşe Çavdar & Pelin Tan (Hzl.), İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hâli, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013, 239 s.Değerlendiren: Nuriye KayarPDF’e ...

Devamı
Türkiye’de kent hakkı

Türkiye’de kent hakkı

Eser adı: Ahmet Mutlu & Nazlı Yücel Batmaz, Türkiye’de Kent Hakkı, Ankara: Orion Kitabevi, 2013, 351 s.Değerlendiren: Köksal Alver, Prof. Dr., ...

Devamı
Kapitalizme Başkaldıran Şehirler: Asi Şehirler

Kapitalizme Başkaldıran Şehirler: Asi Şehirler

Eser: David Harvey, Asi Şehirler (Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru), (Çev. Ayşe Deniz Temiz), İstanbul: Metis Yayıncılık, 2013, 240 ...

Devamı
İktidar Teorileri IşığındaTürk Devleti'nin Dayanağı

İktidar Teorileri IşığındaTürk Devleti'nin Dayanağı

Eser: Tim Jacoby, Sosyal İktidar ve Türk Devleti, Çev. Devrim Evci, Ankara: Birleşik Yayınevi, 2010, 374 s.Değerlendiren: Cemil Öğmen, Sakarya ...

Devamı
Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler

Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler

Eser: Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Çeviren: Bahar Tırnakçı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010, 480 s.Değerlendiren: ...

Devamı
Pragmatik Sosyal Teori Bağlamında Chicago Okulu

Pragmatik Sosyal Teori Bağlamında Chicago Okulu

Eser: Oya Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2013, 176 s.Değerlendiren: Metin Demir, ...

Devamı
Türkiye'de Kapitalist Sistemin Kurulması Aşamasında DPT'nin Yeri

Türkiye'de Kapitalist Sistemin Kurulması Aşamasında DPT'nin Yeri

Eser: Ümit Akçay, Kapitalizmi Planlamak – Türkiye’de DPT’nin Dönüşümü, 2007, İstanbul, SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı, 312 s.Değerlendiren: Yusuf ...

Devamı
İşçi Ve İşveren İlişkisinde Dindarlığın Rolü: Emeğin Tevekkülü

İşçi Ve İşveren İlişkisinde Dindarlığın Rolü: Emeğin Tevekkülü

Eser: Yasin Durak, Emeğin Tevekkülü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, 144 sDeğerlendiren: Faruk Karaarslan, Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan ...

Devamı
Bütün Yönleriyle Sosyal Tabakalaşma

Bütün Yönleriyle Sosyal Tabakalaşma

Lütfi Sunar, Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler, Ankara, Nobel Yayınları, 2018, 360 s.Günümüz toplumlarında hızla artan ...

Devamı
Orta Halli Osmanlıların Hayatı

Orta Halli Osmanlıların Hayatı

Suraiya Faroqhi, Orta Halli Osmanlılar: 17. Yüzyılda Ankara ve Kayseri’de Ev Sahipleri ve Evler, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, Türkiye İş Bankası ...

Devamı
Sınıfın Gizlenemeyen Yaraları

Sınıfın Gizlenemeyen Yaraları

Richard Sennett & Jonathan Cobb (2017) Sınıfın Gizli Yaraları, Heretik, 269 s. Richard Sennett ve Jonathan Cobb tarafından 1972 ...

Devamı
Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf

Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf

Veysel Gürhan & Nazife Gürhan (2019) Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf: Diyarbekirli Zenginler (1750-1800), Phoenix YayıneviOsmanlı döneminde ...

Devamı