Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik

Amaç

“Sosyal Hareketlilik ve Orta Sınıflar” konusu çerçevesinde 20-21 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen atölyede konunun uzmanlarının katılımıyla farklı yönleri ile ele alınmış ve çıktılar bir yayına dönüştürülmüştür.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim yaşanmakta; iktisadi, siyasi ve sosyal yapılar değişmekte ve bunlara bağlı olarak sosyal tabakalaşmada da önemli değişimler gerçekleşmektedir. Bütün toplumsal katmanlarda yaşanan değişimlerin en dramatik olanı orta sınıfların yaşadığı dönüşüm olarak görülebilir. Fordist dönemin yerleşik orta sınıfı günümüzde hayli değişken ve giderek daha parçalı bir hal almaktadır. Sosyal hareketliliğin çok yoğun olduğu bu toplumsal katman, bir taraftan yukarıya, diğer taraftan da yoğun bir biçimde aşağıya doğru bir hareketlilikle yeni biçimlere bürünmektedir. Dolayısıyla orta sınıfların değişimini sosyal hareketlilikle birlikte ele almak, meselenin farklı yönleriyle (pek ele alınmayan bu boyutuyla) derinlikli bir biçimde, tartışılmasına zemin hazırlayacaktır. Dahası Türkiye’nin göç, eğitim ve girişimcilik ile oluşmuş kendine mahsus sosyal hareketlilik dinamiklerinin hızlı bir biçimde farklılaştığı, içinde yaşamış olduğumuz dönemde, orta sınıflaşmanın yeni dinamiklerinin anlaşılması için de konunun bu veçhesiyle ele alınması mevcut çalışmalara ciddi katkılar sağlayacaktır.

Kapsam

Atölyede orta sınıfların değişimi ve sosyal hareketlilik farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

 • Türkiye’de sosyal hareketlilik
 • Fordizmden postfordizme iktisadi farklılaşmalar ve toplumsal yapıdaki etkileri
 • İktisadi değişimler ve orta sınıflara yansıması
 • Çalışma yaşamında değişimler ve sosyal hareketlilik
 • Göç ve sosyal hareketlilik
 • Sınıf atlama ve yukarı doğru sosyal hareketlilik biçimleri
 • Sınıf kaybı, proleterleşme, aşağı doğru sosyal hareketlilik biçimleri
 • Küreselleşme ve tabakalaşma
 • Yeni orta sınıf tartışmaları
 • Küresel elit, küresel yönetici sınıf
 • Toplumsal cinsiyet ve sosyal hareketlilik
 • Prekarya, güvencesizlik ve yeni orta sınıflar
 • Küresel yönetici elit tartışmaları


Kurullar

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu, İstanbul Üniversitesi

 

Sekreterya

Arş. Gör. Serdar Nerse, İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Seran Demiral, Işık Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulkerim Sönmez, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Coşkun, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Suna Başak, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Tayfun Amman, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Zeki Ünal, K. Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz Yanıklar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Özsan, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Oya Okan, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Meltem Yılmaz Şener, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Program

20 Ocak 2016 Çarşamba

09:30-10:30   Kayıt ve Açılış

10:30-12:30   Birinci Oturum

Gül Özsan, Kentsel Mekânın Cinsiyet ve Sınıf Temelleri Üzerine Bazı İpuçları: Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde Küçük Dükkân İşleten Kadınlar

Zübeyde Demircioğlu, Girişimcilik Kadınlar İçin Bir Sosyal Hareketlilik Aracı Olabilir mi?

Burak Kesgin, Orta Sınıflar Ne İster? Rusya ve Türkiye’de Orta Sınıflar Üzerine Bir Karşılaştırma

12:30-14:00   Öğlen Yemeği

14:00-16:00   İkinci Oturum

Uğur Zeynep Güven, Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler

Deniz Erkmen, Esnek Zamanlar, Esnek Bedenler, Esnek Kimlikler: Yoga ve Istanbul’da Yeni Orta Sınıf Öznellikleri

Erhan Akarçay, Tüketim Üzerinden (Yeni?) Orta Sınıfı Anlamaya Çalışmak

16:00-16:30   Çay/Kahve Arası

16:30-18:30   Üçüncü Oturum

Turhan Şengönül, Eğitim, Sosyal Hareketlilik ve Orta Sınıflar

Ayşe Güveli, Göç Faydalı mıdır? Türkiye’deki ve Batı Avrupa’daki Türklerin Sosyal Hareketliliğinin Batı Avrupa ile Kıyaslanması

Sibel Kalaycıoğlu, Irmak Karademir Hazır, Kezban Çelik, “Orta Sınıf”ların Farklı Kesitleri: Toplumsal Hareketlilik, Mesleki Statü ve Yaşam Tarzları

21 Ocak 2016 Perşembe

09:30-11:00   Dördüncü Oturum

                      Ayşe Durakbaşa, Kent ve Aile Tarihlerinde Sosyal Sınıf

Lütfi Sunar & Yunus Kaya, Tabakalaşma Analizlerine Bir Zemin Olarak Türkiye SES Endeksi

11:00-11:30   Çay/Kahve Arası

11:30-13:00   Beşinci Oturum

Hasan Kürşat Akcan, Yeni Orta Sınıf “Hareketliliği”

Safiye Altıntaş, Kültürel Etkinlikler Aktörü Olarak Yeni Orta Sınıf ve Soylulaştırma İlişkisi Üzerine Bir Tartışma

13:00-13:30   Değerlendirme ve Kapanış

Dökümanlar

Multi Media