Meslekler

İçerik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Toplumsal Yapı Araştırmaları kapsamında bir atölye çalışması düzenleniyor. İlki 2016 yılında düzenlenen bu atölyenin ikincisi 4-5 Mart 2019 tarihinde “Meslekler” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yazı Çağrısı  |  Başvuru

Kapsam

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim yaşanmaktadır. İktisadi, siyasi ve teknik sistemler değişmekte ve bunlara bağlı olarak sosyal yapıda da önemli değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle iktisadi yapının hızlı dönüşümü neticesinde mesleklerde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Eskinin itibarlı ve yerleşik meslekleri hızla bu konumlarını kaybetmekte ve yeni meslekler çok hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma yaşamı, eğitim ve sosyal hareketlilik gibi bir dizi alanda da değişimler gerçekleşmekte ve bunun sosyal ilişkilere dramatik yansımaları olmaktadır. Ülkemizde meslek araştırmaları bugüne kadar hak ettiği yeri elde edememiştir. Ayrıca mesleklerin gelişimini ve değişimini takip eden sistematik araştırmalara da rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla meslekleri toplumsal yapı, tabakalaşma ve çalışma yaşamı ile ilişkili olarak ele almak, meselenin farklı yönleriyle derinlikli bir biçimde, tartışılmasına zemin hazırlayacaktır. Dahası konunun bu çok boyutlu analizi Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak ve açıklamak bakımından da mevcut çalışmalara ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bu atölyede meslekler, çalışma yaşamı ve sosyal yapı konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

§  Türkiye’de meslekler ve sosyal hareketlilik

§  Meslek çalışmalarında teori ve yöntem

§  Meslek çalışmalarında yönelimler ve eğilimler

§  Mesleki itibar ve sosyal konum

§  İktisadi değişimler ve mesleklere yansıması

§  Çalışma yaşamında değişimler

§  Sınıf atlama ve yukarı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

§  Sınıf kaybı, proleterleşme, aşağı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

§  Fordizmden postfordizme mesleklerdeki farklılaşmalar ve toplumsal yapıdaki etkileri

§  Küreselleşme ve meslekler

§  Toplumsal cinsiyet ve meslekler

§  Prekarya, güvencesizlik ve mesleklerin değişimi

§  Eğitim sistemi ve meslek eğitimi

§  Endüstri 4.0 ve mesleklere yansıması

§  Mesleki gelişim ve kariyer

§  Meslek seçimi ve mesleki gelişim

§  Geleceğin meslekleri ve mesleki yapı

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Sekreterya

Merve Akkuş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Elyasa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ahmet Cihan, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cengizhan Yıldırım, Dr. Öğr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Elif Genç, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Erkan Erdemir, Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Meslekler
4-5 Mart 2019


4 Mart 2019 Pazartesi

09:00-09:30    Kayıt

 

09:30-10:00 Açılış Konferansı

Mesleki Eğitimin Geleceği

Mahmut Özer, MEB Bakan Yardımcısı

 

10:00-12:00 Açılış Paneli

Değişen İşler ve Meslekler

Veysel Bozkurt, Post-Endüstriyel Dönüşüm Sonrasında Türkiye'de Çalışma Hayatı ve İşler

Ali Ergur, Ustalık ve Teknoloji Eklemlenmesi: Beceri, Deneyim, Kesinlik

Nihat Erdoğmuş, Mesleki Kimliğin İnşası

 

13:30-15:30 1. Oturum

Oturum Başkanı: Yunus Kaya

Onur Uca, Mesleğin Hayatı Belirleme Pratikleri: Bankacı ve Tır Şoförü Örneği 

Özgür Arun, Türkiye’de Yeni Kuşak Gerontologları Eğitmek: Gerontolog Kimdir? Nerede, Ne iş yapar?

Uğur Zeynep Güven, Türkiye’de Müzisyenlik Mesleğinin Toplumsal Yapı İçerisindeki Konumu Üzerine Bir Araştırma

 

16:00-18:00 2. Oturum

Oturum Başkanı: Murat Taşdemir

Lütfi Sunar, Cahide Enginar, Hüseyin Önal, Esma Küçükbay, Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü: Karşılaştırmalı Bir Çerçeve ve Meslek Kanununa Dair Öneriler

Erhan Akarçay, Türkiye'de Aşçılık Mesleğinin Değişen Görünümleri

Erol Keskin, Sahaflık Alanında Kurumsal Mantıkların Dönüşümü ve Sahaflık Kimliğine Yansımaları

 

5 Mart 2019 Salı

09:00-11:003. Oturum

Oturum Başkanı: Cengizhan Yıldırım

Adem Sağır, Gelenekselden Moderne Geçişte Ölü Bedenlerin Yönetiminde Dini Bir Mesleki Form: Gassal

Ayça Yılmaz Deniz, Yaşanmış Deneyimler ve Öznellikler Çerçevesine Tabakalaşmayı Okumak

Caner Özdemir, Türkiye’de Sosyal Tabakalaşmanın Meslekler Üzerinden Ölçümü Ve Toplumsal Hareketlilik

 

11:30:12:50 4. Oturum

Oturum Başkanı: Fatih Yaman

Sait Gülsoy, Dijital Yerli Neslin Sporu: E-sporları Meslek Olgusu Üzerinden Değerlendirmek

Murat Yüksel, Serbest Zaman Aktivitesinden Profesyonel Mesleğe: Spor Yoluyla Yukarı Doğru Dikey Sosyal Hareketlilik

 

14:00-16:00 5. Oturum

Oturum Başkanı: Özgür Arun

Ayşe Mahinur Tezcan, Meslek Olarak Akademisyenlik Tercihinde Kültürel Sermayenin Yeri

Muhammet Fırat & Reşat Açıkgöz, Çingeneler, Etnisite ve Güvencesizlik

Sinan Acar, Kamu Sağlık Hizmetlerinde Esneklik -Güvencesizlik Süreçleri ve Beyaz Yakalı Çalışanlar

 

16:00-17:00 Dinleti ve Söyleşi: Sokak Çalgıcılığı

Elyesa Koytak & Sedat Anar (Santuri) 

 

17:00-17:30 Kapanış ve Değerlendirme

Dökümanlar

Atölye Özet Kitapçık

Atölye Programı ve Bildiri Özetleri

Atölye Programı

Detaylı atölye programı

Yazı Çağrısı

Yazı Çağrısı