Türkiye'de İslami STK’ların Değişimi

İçerik

Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır. İslami STK’ların gayelerine odaklanma, gayelerini tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluşturma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı yapabilme ve süreklilik gösteren finansal kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır. Daha da önemlisi tüm bunları gönüllülük ruhunu kaybetmeden etkin işleyen bir kurumsal yapı ve kurum kültürü oluşturarak yapmak gereği dikkat çekmektedir.

 

Bu sürecin, önemli olmakla beraber, bir o kadar da zor ve meşakkatli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sorunu görmezden gelmek veya ertelemek yerine, yüzleşmek ve çözmeye çalışmak yolu tercih edilirse bu STK’ların geleceği için daha doğru bir yaklaşım tercih edilmiş olacaktır. Sorun görülüyorsa ve sorun konuşuluyorsa çözüm imkanının yolu da açılmış demektir. Sorunları el yordamıyla çözmek yerine, kurumların büyümesi ve değişimi hakkında sistematik bilgi ve deneyimden yararlanmak gerekmektedir. İslami STK’lar hem içinde bulunduğumuz şartların değişmesi hem de bulundukları yaş itibariyle yapısal, yönetsel ve kurum kültürü bakımından değişim ihtiyacı içindeler. Temel değerleri ve gayelerini göz ardı etmeden bu değişimi gerçekleştirmek önem arz etmektedir.

Kapsam

Türkiye’de İslami STK’ların "bütüncül" bir perspektifle ele alındığı bu proje içerisinde genel olarak STK’ların kurulma ve kurumsallaşma tarihinin tamamını kapsayan bir çalışma alanı olacak şekilde; amaçlar, faaliyet alanları, yöntemler ve aktörler bazında tahlillere ağırlık verilmiştir. 

İLKE Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından desteklenen projede kapsamında yürütülen araştırmada son yirmi yılda İslami STK’ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan değişim ortaya konulmaktadır. Araştırma bulguları bize İslami STK’ların faaliyet alanları, örgütlenmeleri, ilişkileri, mali kaynakları ve görünürlük gibi alanlar bakımında sosyolojik ve yapısal değişim geçirdiklerini/ geçirmeye devam ettiklerini göstermektedir.

Faaliyetler

Proje kapsamında 40 STK'dan yöneticiler ve gönüllüler ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamına giren STK’ların metinleri, bu alanda basılmış kitapçık ve broşürler ve alan hakkında öne çıkan isimler ile yapılan görüşmeler çalışmaya kaynak teşkil etmiştir.

Ekip

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Yürütücü

Merve Akkuş Güvendi
Merve Akkuş Güvendi

Araştırma Asistanı

Senanur Avcı Tosun
Senanur Avcı Tosun

Araştırma Asistanı