Türkiye Çalışma Yaşamı ve Meslekler Araştırması

Amaç

2014 yılında gerçekleştirilen Mesleki İtibar Araştırması alanında bir ilk olma özelliği taşımaktaydı. Araştırmanın beş yılda bir tekrarlanması ile alandaki değişimlerin de izlenmesi hedefi konulmuştu. 2019 yılında araştırmanın ikinci dalgası İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Araştırmanın temel amacı Türkiye’de çalışma yaşamı, meslek seçimi, eğitim, kariyer gelişimi ve en önemlisi de mesleki itibar konularında kapsamlı bir analiz ortaya koymaktır. Böylece araştırma, Türkiye’nin mevcut ekonomik ve sosyal dinamiklerini meslekler açısından yorumlamayı mümkün kılacaktır. Araştırma neticesinde Türkiye’de çalışma yaşamı, iş piyasaları ve meslekler hakkında daha ayrıntılı ve karşılaştırmalı çalışmalar yapmak mümkün olacaktır.

Kapsam

Günümüzde meslekler toplumsal yaşamın temelini teşkil etmektedir. Hem dünyada hem Türkiye’de insanlar sosyal konumları açısından mesleklere ciddi bir önem vermektedir. Meslek aynı zamanda bireylerin gelirlerini ve yaşam biçimlerini (hatta dünya görüşlerini) etkileyen önemli bir unsurdur. Toplumumuzda meslek edinme ve meslek sahibi olmaya yönelik büyük bir duyarlılık ve talep söz konusudur. Her yıl milyonlarca gencin üniversite sınavına katılarak mesleğini seçmeye çalışmasına şahitlik etmekteyiz.

Endüstriyel toplumdan endüstri ötesi topluma geçtiğimiz bu dönemde işlerde ve mesleklerde de çok ciddi bir değişim gerçekleşmektedir. Türkiye ekonomisinin sektörel değişimleri ve yenilenen iş yaşamı dolayısıyla pek çok eski meslek konumunu ve geçerliliğini yitirirken pek çok yeni meslek ortaya çıkmakta ve çalışma yaşamı yeniden şekillenmektedir. Dolayısıyla mesleklerin yapısı ve işleyişinin anlaşılması pek çok açıdan (kalkınma, yenilikçilik, sosyal uyum, verimlilik,eğitimsistemi,üniversiteleşmegibi)büyükönemarzetmeye başlamıştır.

Türkiye’de mesleklerle ilgili alanında ilk ve tek olma özelliğini haiz bu araştırmanın ilki 2014 yılında TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilmiştir. Beş yılda bir güncellenmesi ve ilerletilmesi hedeflenen araştırmanın ikincisi 2019 yılında İTO ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın beş yıl sonra ikinci kez tekrarlanması ile bu alanlardaki değişimi ayrıntılı bir biçimde takip etme imkânı ortaya çıkmaktadır. Böylece toplumsal yapı ve meslekler hakkında karşılaştırmalı analizler de mümkün hale gelmektedir.

Bu araştırma neticesinde Türkiye’de çalışma yaşamı, meslek seçimi, eğitim ve kariyer gelişimi ve en önemlisi mesleki itibar konusunda ayrıntılı bilgi birikimi ortaya çıkarılmaktadır. Böylece iş dünyasına, kamusal politika yapıcılara ve akademik dünyaya çalışma yaşamı ve meslekler konusunda önemli bir açılım ve katkı yapmış olacaktır.

Faaliyetler

Araştırmanın veri toplama aşaması, TÜİK tarafından NUTS2 düzeyinde sağlanan Kır-Kent örneklemi kapsamında 26 ilde 2500 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılacak anketlere dayanacaktır.

Araştırmanın çıktıları ayrıntılı bir rapor olarak hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu araştırma kapsamında hazırlanacak rapor ile;

1.  Mevcut mesleki itibar skalası güncellenecektir.

2.  Türkiye’de  işe,  çalışmaya  ve  meslek  seçimine  yönelik  tutumlar kapsamlı bir şekilde analiz edilecektir.

3.  Türkiye’de iş ve çalışma piyasasının güncel durumu kapsamlı bir biçimde analiz edilecektir.

4.  İşlerin ve mesleklerin güncel durumları ve gelişme eğilimleri ortaya konacaktır.

5.  Endüstri sonrası topluma geçişin iş ve meslek piyasaları üzerindeki etkisi ortaya çıkarılacaktır.

6.  Çalışma yaşamında ve meslek edinmede karşılaşılan sorunlara dair bir çerçeve ortaya konacak, çözüm önerileri geliştirilecektir.

Ekip

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Yürütücü

M. Fevzi Esen
M. Fevzi Esen

İstatistik Uzmanı

Elyesa Koytak
Elyesa Koytak

Proje Asistanı

Dökümanlar

Multi Media